Giá trị cốt lõi

“CÔNG BẰNG – CHUYÊN NGHIỆP – TIÊN PHONG”

“HỢP TÁC – TIN CẬY – HIỆU QUẢ”

           
CÔNG BẰNG: Công tâm trong điều hành, bình đẳng trong đánh giá, minh bạch trong số liệu và tạo dựng cơ hội phát triển công bằng cho mọi thành viên. CHUYÊN NGHIỆP: Chuyên môn hóa trong mọi công việc, chuyên nghiệp trong thực thi mọi nhiệm vụ trên nền tảng ứng dụng công nghệ và tuân thủ các quy chế, quy trình, quy định, biểu mẫu. TIÊN PHONG: Sẵn sàng đổi mới, luôn sáng tạo trong công việc, mọi thành viên đều dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. HỢP TÁC: Sẵn sàng hợp tác trên tinh thần các bên “cùng có lợi”. Gắn lợi ích Công ty với lợi ích Cá nhân, Khách hàng và Nhà cung cấp sản phẩm. TIN CẬY: Chú trọng xây dựng uy tín, thương hiệu và niềm tin đối với mọi đối tác bằng sự chân thành, tận tâm và sẵn sàng hỗ trợ. HIỆU QUẢ: Luôn làm việc với mục tiêu cụ thể, kế hoạch rõ ràng và đặt hiệu quả cao nhất trong tất cả mọi công việc.