Dung môi công nghiệp

Acetone – C3H6O2 – Axeton

Giá: Liên hệ

Hóa chất ngành khai khoáng

AMINO DithioPhosphate – (C6H5NH)2PSSH

Giá: Liên hệ

Nguyên liệu chế biến thực phẩm

Ammonium Bicarbonate Food Grade – NH4HCO3

Giá: Liên hệ

Hóa chất công nghiệp

Ammonium Chloride – NH4Cl

Giá: Liên hệ

Hóa chất ngành khai khoáng

AMMONIUM Dibutyl DithioPhosphate – C8H22NO2PS2

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Hóa chất xử lý nước thải công nghiệp

Anionic Polymer (KMR)

Giá: Liên hệ

Hóa chất công nghiệp

Axit Citric – C6H8O7 – Axit chanh

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Hóa chất công nghiệp

Axit Sunfuric H2SO4 đậm đặc 98%

Giá: Liên hệ

Hóa chất công nghiệp

Barium Carbonate – BaCO3

Giá: Liên hệ

Nguyên liệu sản xuất phân bón

Borax pentahydrat – NA2B4O7.5H2O

Giá: Liên hệ

Hóa chất công nghiệp

Borax Pentahydrate – B4H10Na2O12

Giá: Liên hệ

Hóa chất công nghiệp

Boric Acid – H3BO3

Giá: Liên hệ

Dung môi công nghiệp

Butyl acetate (ba)

Giá: Liên hệ

Dung môi công nghiệp

Butyl carbitol (BCA)

Giá: Liên hệ

Dung môi công nghiệp

Butyl cellosolve (Butyl Glycol,BCS)

Giá: Liên hệ

Nguyên liệu chế biến thực phẩm

Calcium chloride – Food Grade (CaCO3)

Giá: Liên hệ

Hóa chất xử lý nước thải công nghiệp

Calcium Chloride 95%

Giá: Liên hệ

Nguyên liệu sản xuất phân bón

Calcium Nitrate Granular – Ca(NO3)2

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Hóa chất công nghiệp

Cao lanh (Kaolin)

Giá: Liên hệ

Hóa chất xử lý nước nuôi trồng thủy sản

Caustic Soda Flakes – NaOH

Giá: Liên hệ

Nguyên liệu chế biến thực phẩm

Caustic Soda Flakes – Food Grade (Naoh)

Giá: Liên hệ

Dung môi công nghiệp

Cellosolve Acetate (CAC)

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Hóa chất công nghiệp

Chất trợ lắng Polymer Cation C1492

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Phụ gia sản xuất thức ăn chăn nuôi

Choline Chloride 60% Corn Cob Feed Grade – C5H14NCLO

Giá: Liên hệ

Hóa chất xử lý nước nuôi trồng thủy sản

Citric Acid Monohydrate – E330

Giá: Liên hệ

Phụ gia sản xuất thức ăn chăn nuôi

Cobalt Sulphate Feed Grade – CoSO4.H2O

Giá: Liên hệ

Dung môi công nghiệp

Cồn công nghiệp – C2H5OH

Giá: Liên hệ

Hóa chất ngành khai khoáng

Copper Sulfate Pentahydrate – CuSO4 – 5H2O

Giá: Liên hệ

Nguyên liệu sản xuất phân bón

Copper Sulfate Pentahydrate – CuSO4.5H2O

Giá: Liên hệ

Phụ gia sản xuất thức ăn chăn nuôi

Copper Sulfate Pentahydrate Feed Grade – CuSO4.5H2O

Giá: Liên hệ

Hóa chất xử lý nước nuôi trồng thủy sản

Copper Sulphate pentahydrate – CuSO4.5H2O

Giá: Liên hệ

Hóa chất ngành khai khoáng

Crezel DithioPhosphate – C14H15O2PS2

Giá: Liên hệ

Dung môi công nghiệp

Cyclohexanone (CYC, ANONE)

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Phụ gia sản xuất thức ăn chăn nuôi

Dextrose monohydrate – C6H12O6.H2O

Giá: Liên hệ

Dung môi công nghiệp

Di ethanol amine (Dea)

Giá: Liên hệ

Phụ gia sản xuất thức ăn chăn nuôi

Dicalcium Phosphate Feed Grade – CaHPO4

Giá: Liên hệ

Dung môi công nghiệp

Diethylene Glycol (DEG)

Giá: Liên hệ

Dung môi công nghiệp

Dimethyl Fomamide (DMF)

Giá: Liên hệ

Dung môi công nghiệp

Dioctyl Phthalate (DOP)

Giá: Liên hệ