HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP

Dung môi công nghiệp

Toluene-C7H8

Dung môi công nghiệp

Dung môi N-Hexane C6H14

Dung môi công nghiệp

METHYLENE CHLORIDE (MC)

Dung môi công nghiệp

Acetone – C3H6O2 – Axeton

Dung môi công nghiệp

Methanol (CH3OH)

HÓA CHẤT TINH KHIẾT - THÍ NGHIỆM

hóa chất xử lý cáu cặn ăn mòn

Tin tức